Ouderbetrokkenheid

Wij hechten op school veel waarde aan ouderbetrokkenheid en ouderhulp. In de onderbouw hebben alle klassen bijvoorbeeld een klassenouder. De klassenouder is de contactpersoon voor ouders en leerkrachten. We kunnen uw hulp goed gebruiken! Regelmatig zijn wij op zoek naar ouderhulp voor allerlei soorten klussen. Denk aan uitjes tijdens schooltijd, luizenpluizen, schoonmaakochtenden en meer. Als u kwaliteiten bezit die van pas komen gedurende het schooljaar, dan horen we het heel graag.

Ouderbijdrage
Door de ouderbijdrage kunnen we activiteiten en faciliteiten aanbieden waarvoor de overheidsgelden die de school krijgt niet toereikend zijn. Sinterklaasfeest, Kerst, schoolvoetbal, schaken, schoolreisjes zijn enkele voorbeelden van deze activiteiten. De ouderbijdrage is belangrijk voor het realiseren van onze ambities voor goed onderwijs. Naast de ouderbijdrage worden géén andere, aparte bijdragen gevraagd voor activiteiten. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage is 67,50 euro voor leerlingen van groep 1-6 en 160 euro voor leerlingen van groep 8.

Ouders ontvangen ieder jaar in oktober een betalingsverzoek. Ouders kunnen er voor kiezen een machtiging af te geven en in termijnen te betalen.

Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u naar onze schoolgids. Voor vragen over de financiën, betalingsregelingen etc. kunt u contact opnemen met Bertha Stijlaart.

MR
De Medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld op basis van de wet op de Medezeggenschap in het onderwijs en heeft een rol in de ontwikkeling en vaststelling van het schoolbeleid.

 1. Doel
  Belangrijk in het functioneren van de MR is dat het de plek is waar ouders en leerkrachten met elkaar discussiëren en deels besluiten nemen over het schoolbeleid. Soms kunnen de meningen of belangen uiteenlopen. Zowel ouders als personeelsleden willen het onderwijs op de school voor de kinderen zo goed mogelijk inrichten. Daarom is bij de MR-vergaderingen ook de directeur aanwezig. Deze heeft immers veel informatie. Hij is degene van wie de meeste voorstellen komen en is een belangrijke gesprekspartner voor de MR. De voorzitter en secretaris bereiden de MR-vergaderingen voor samen met de directeur.
 2. Contact met achterban
  Ouders kunnen altijd MR-vergaderingen bijwonen; ze zijn openbaar. De data staan in de schoolkalender. Belangrijk nieuws uit de MR ontvangt u enkele malen per jaar via de Nieuwsbrief. Op de prikborden op de beide locaties kunt u de verslagen van de MR vinden. Daar treft u ook foto’s van alle MR-leden aan. U kunt hen aanspreken als u met vragen of opmerkingen zit. De oudergeleding stelt dit erg op prijs, evenals opmerkingen en suggesties van ouders tijdens ouderavonden en thema-avonden. De MR heeft een pagina op de website van de school en is via de e-mailbox en de brievenbussen in beide gebouwen bereikbaar. De mailbox zal wekelijks geleegd worden door een MR-lid van de oudergeleding. Elk najaar treden er enkele ouders en personeelsleden uit de MR af. Wij hopen daarom dat u zich beschikbaar wilt stellen om in de MR gekozen te worden. Verkiezingen vinden overigens alleen plaats als er meer kandidaten zijn dan plaatsen.
 3. Overleg
  De oudergeleding uit de MR overlegt tenminste twee maal per jaar met de Ouderraad (OR). Zo kunnen vragen en agendapunten van de OR op de agenda van de MR komen. De MR en de OR wisselen informatie uit die voor beide van belang is. De personeelsgeleding bespreekt sommige onderwerpen die in de MR aan de orde komen natuurlijk ook met collega’s in de teamvergadering.
 4. Werkwijze
  Op school spelen veel onderwerpen een rol. De MR beperkt zich tot de hoofdzaken. Deze neemt de MR elk jaar op in het jaarplan. Een belangrijk punt op de agenda is steeds de huisvesting van de school en de kwaliteit van de gebouwen. Voor de personeelsgeleding is natuurlijk het formatieplan, de wijze waarop het beschikbare personeel op de school wordt ingezet, van groot belang. De oudergeleding heeft speciaal aandacht voor de communicatie tussen school en ouders. En zij beoordeelt of de voorgenomen besluiten passen bij het soort school dat OBS Voordorp wil zijn. De MR adviseert de Ouderraad over de besteding van de ouderbijdrage. Deze wordt mede daardoor ingezet op een wijze die het best past bij het beleid van de school. Overigens is de ouderbijdrage vrijwillig maar wel zeer gewenst.
 5. Samenstelling en rechten
  Op onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. De rechten van de oudergeleding en de personeelsgeleding bij de vaststelling van het beleid verschillen.
  Zo heeft de personeelsgeleding vaak instemmingsrecht op onderwerpen die het personeel direct raken. De personeelsgeleding moet het dan dus eens zijn met de voorstellen. De oudergeleding heeft hierover een adviserende stem. Op andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de vaststelling van het schoolplan, hebben zowel de ouders als de personeelsleden instemmingsrecht.
 6. Contact
  mr.voordorp@spoutrecht.nl